۴۱

۳ دی ۱۳۹۰

 

باید ماهیگیرِ ماهری باشی

تا سهم خود را از زندگی

صید کنی.

 

اضافه کردن نظر