۳۱

۴ مرداد ۱۳۹۰
انگار

انگار روح آبی آب است

انگار هم بیدار هم خواب است

انگار غم در کسوت شادیست

انگار تصویر خدا در بهترین قاب است

شعر:م.امید
نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر