۳۰

۲۸ تیر ۱۳۹۰

 

 

شهاب

گر هر ستاره ماه شود

باز شب

شب است

شعر از م.امید
نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر