۲۸

۲۱ تیر ۱۳۹۰

شتاب مکن برای آن‌سوتر رفتن.
روزی،
وارد این مسیر خواهی شد
و
این اشتیاق کودکانه
چندی بعد،
روی خط دانایی،
تنها
درد را یدک خواهد کشید.

نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر