۲۷

۹ خرداد ۱۳۹۰

 

بار ِگام های معلق آدم ها،

کمر ِخستگی را،خم می کند.

اضافه کردن نظر