۲۵

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

 

به ابهت سایه ها

سرباز، فراری نمی شود.

اضافه کردن نظر