بایگانی لـ اردیبهشت, ۱۳۹۱

۵۵

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

نترس ماهیِ کوچکِ غمگین؛

فقط کافی است یک خیز برداری

تا از تُنگِ تَنگ رها شوی.

دریا در نزدیکی تو ست.

نویسنده: یک نظر