بایگانی لـ اسفند, ۱۳۹۰

۵۲

۲۵ اسفند ۱۳۹۰

حس اون کودک تنها
که هر کاری کرد
نتونست ماهی عیدش رو نجات بده

خسته شد
و رفت…