بایگانی لـ اسفند, ۱۳۸۹

۱۹

۱۵ اسفند ۱۳۸۹
.
درخت که باشی ؛
سردی و گرمی روزگار را که چشیده باشی ،
می فهمی که به عبور هیچ عابری اعتمادی نیست…